"ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์​ให้ความรู้​การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี​ สกิน (Lumpy skin disease) ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่"
----------------------------------------
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา นายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์​ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) การควบคุมแมลงดูดเลือดต่างๆ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ และติดตามลูกเกิดของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
 Denchai02Sep01
Denchai02Sep02
Denchai02Sep03
Denchai02Sep04