สถานที่ตั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 10 ซอย 3 ถนนร่องซ้อ
ตำบลใรเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ติดต่อสอบถาม

โทร.0-5451-1098 โทรสาร. 0-5453-3459

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเป็นมา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อว่า “สัตว-แพทย์จังหวัด” มีข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีปฏิบัติงานเพียงคนเดียวเท่านั้น                                                                     
ต่อมางานได้ขยายขึ้นเรื่อยๆจำนวนข้าราชการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง ปีพ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สัตวแพทย์จังหวัด” มาเป็น
“ปศุสัตว์จังหวัด”
และใช้ชื่อนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้