หนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

2. ผลการจัดสรรสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2564   คลิกที่นี่

การควบคุมและกำกับดูแลโครงการ

1. คู่มือนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน   คลิกที่นี่

2. คู่มือนมโรงเรียน  สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  คลิกที่นี่

3. แผ่นพับกว่าจะมาเป็นนมโรงเรียน   คลิกที่นี่

4. สรุปแนวปฏิบัติในการตรวจรับและเก็บรักษานมโรงเรียน คลิกที่นี่

5. แนวทางการดำเนินการกรณีพบผู้ประกอบการใช้ผิดหลักเกณฑ์   คลิกที่นี่

รวมคลิปวิดีโอ

1. การเก็บรักษานมโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน   คลิกที่นี่

2. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดแพร่  คลิกที่นี่

3.  การประดิษฐ์กระเป๋าจากถุงนมโรงเรียน  คลิกที่นี่

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด คลิกที่นี่

2. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ คลิกที่นี่

3. คณะทำงานสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่