วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตสัตว์คุณภาพดี สู่วิถีแห่งความพอเพียงและยั่งยืน

 

พันธกิจ

พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ สารสนเทศ

ควบคุม กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

ค่านิยม 

จริงใจ เข้าใจ โปร่งใส มีศรัทธา มีเหตุผล ให้อภัย