วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2564 โดยในการประชุม ได้นำเสนอสถานการณ์โรคลัมปีสกินของประเทศไทย และของจังหวัดแพร่ และได้นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีมีสัตว์ตายเนื่องจากโรค Lumpy skin ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
Boss16Sep01
Boss16Sep02
Boss16Sep03
Boss16Sep04
 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา นายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ลง​พื้นที่​มอบวัคซีน​ตาม​โครงการ​รณรงค์​ทำวัคซีน​รอบที่​๔/๒๕๖๔ แก่เกษตรกร​ผู้เลี้ยง​สัตว์​ปีก​ เพื่อเฝ้า​ระวัง​โรค​ใน​สัตว์​ปีก​ แนะ​น​ำ​การจัดการ การดูแล การป้องกันโรค โดยการทำวัคซีนและการจัดการโรงเรือนที่ถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค รวมถึงการแนะนำ​และสาธิตวิธี​การใช้​วัคซีน​ป้องกัน​โรคนิวคาสเซิล​ หลอดลม​อักเสบ​ และอหิวาต์​เป็ด-ไก่​ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Denchai15Sep01
Denchai15Sep02
Denchai15Sep03
Denchai15Sep04
Denchai15Sep05
Denchai15Sep06

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจง หารือ สั่งการ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับข้อยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้เท่าเทียมกัน และกำหนดเวลาให้แต่ละอำเภอไปดำเนินการเพื่อให้ทันตามเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
Boss14Sep01
Boss14Sep02
Boss14Sep03
Boss14Sep04
Boss14Sep05

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ​นายประยูร​ ก​วาว​สิบ​สาม​ ปศุสัตว์​อำเภอ​หนองม่วง​ไข่​​ พร้อมด้วย​เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​หนองม่วง​ไข่​ จังหวัด​แพร่​ ลงพื้น​ที่ปฎิบัติงานตามแผนการณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า​เปื่อย​ (FMD)​​ รอบที่​ ๒ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยง ถ่ายพยาธิให้สัตว์​ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ และประชาสัมพันธ์​ให้ความรู้​การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี​ สกิน (Lumpy skin disease) และการควบคุมแมลงดูดเลือดต่างๆ และการเฝ้าระวัง​โรค​สัตว์​ในช่วงฤดูฝน​ ให้แก่เกษตรกร​จำนวน​ ๘ ราย​ โคเนื้อ​จำนวน​ ๖๗ ตัว ในพื้นที่ ​ ตำ​บล​ทุ่ง​แค​้​ว อำเภอหนองม่วง​ไข่​ จังหวัดแพร่​ พร้อมกัน​นี้​ได้กำชับเกษตรกร​หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้ทราบโดยทันที
NMK15Sep01
NMK15Sep02
NMK15Sep03
NMK15Sep04
NMK15Sep05

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล
ปศุสัตวจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ภิเษก โรจนวิภาต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ พร้อมด้วยนายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ นายชำนาญ เชาว์สันเที๊ยะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ และนางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ร่วมประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ (นายพนม มีศิริพันธุ์) และคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ในรอบ ๖ เดือน (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ ) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ ด่านกักกันสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
Manage08Sep01
Manage08Sep02
Manage08Sep03
Manage08Sep04
Manage08Sep05