งานวิจัยที่เผยแพร่ปี  2563

1. ความชุกของ Trypanosoma spp. ในโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดแพร่่ ปี 2562(แก้ตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)(จิรัฎฐ์  ทะนันชัย/ธนกร  ร่มโพธิ์) เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(5)-092  คลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง