วันที่ 2 กันยายน 2564 นายจตุรภัทร คำนามะ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวังชิ้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น ร่วมกับนายอมฤต ประทุมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการควบคุมป้องกันโรคและการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคล้มปี สกิน (lumpy skindisease) ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้ให้การสนับสนุนยาพ่นกำจัดแมลงไซเปอร์เมทริน จำนวน 30 ขวด ในการพ่นควบคุมแมลงดูดเลือดต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นทึ่ตำบลป่าสัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Wangchin02Sep05
Wangchin02Sep06
Wangchin02Sep07
Wangchin02Sep08
Wangchin02Sep09