วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจตุภัทร คำนามะ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวังชิ้นเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 และ การป้องกันควบคุมโรค Lumpy skin disease ในพื้นที่ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานในที่ประชุม

Wangchin02Sep01

Wangchin02Sep02

Wangchin02Sep03

Wangchin02Sep04