Songserm27Aug08
Songserm27Aug07
Songserm27Aug09
Songserm27Aug10*****************************
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวอาทิยา แปลงใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน ณ บ้านลูนิเกต ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และติดตาม ตรวจสอบ โคเนื้อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือ เยี่ยวยาเกษตรกรของโครงการฯ