Schoolmilk63

หนังสือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

2. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 คลิกที่นี่ 

3. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 3  คลิกที่นี่

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การตรวจภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  คลิกที่นี่

5. ผลการจัดสรรสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกที่นี่

 

การควบคุมและกำกับดูแลโครงการ

1. คู่มือนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน   คลิกที่นี่

2. คู่มือนมโรงเรียน  สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  คลิกที่นี่

3. แผ่นพับกว่าจะมาเป็นนมโรงเรียน   คลิกที่นี่

4. สรุปแนวปฏิบัติในการตรวจรับและเก็บรักษานมโรงเรียน คลิกที่นี่

5. แนวทางการดำเนินการกรณีพบผู้ประกอบการใช้ผิดหลักเกณฑ์   คลิกที่นี่

รวมคลิปวิดีโอ

1. การเก็บรักษานมโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน   คลิกที่นี่

2. การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดแพร่  คลิกที่นี่

3.  การประดิษฐ์กระเป๋าจากถุงนมโรงเรียน  คลิกที่นี่