ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์)   รายละเอียด