ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)  รายละเอียด

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)  รายละเอียด