NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ฯ 

1. ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

2. ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)