ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 

1. ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

2. ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)